Praktisk info

Konsultation

Konsultation foregår kun efter aftale. Der er dagligt konsultationer i tidsrummet 08.30 – 12.15 og 13.30 – 16.00.

Blodprøvetagning kan senest foregå kl. 15.00  mandag, tirsdag. onsdag og fredag.

Telefonkonsultation

Der er telefonkonsultation med lægen fra kl 8.00 – 8.30 Telefonkonsultationstiden bedes anvendt ved akut opstået sygdom samt anmodning om hjemmebesøg. Desuden kan der gives svar på specielle prøver og undersøgelser.

Tidsbestilling og receptfornyelse.

I tidsrummet 09.00 – 12.15 samt fra kl 13.15 – 14.00 modtager sekretariatet telefonisk tidsbestillinger og receptfornyelser samt oplyser resultatet af rutineprøver og undersøgelser.

Fredag: sekretærs telefontid er fra kl. 08.30 til kl. 12.00.

Klinikken har middagslukket i tidsrummet 12.15-13.15

Ved personlig henvendelse skal sygesikringskort altid medbringes.

Ved medicinbestilling, som kræver fremmøde i klinikken, skal sundhedskortet registreres via kortskanner. Seddel (ved postkasse) påføres CPR-nummer samt medicinbestilling,  lægges i postkassen  hos sekretærerne. Medicinbestilling vil blive ekspederet indenfor et døgn.

Vigtig information:

Patienter, der bestiller tid, og har flere problemstillinger at drøfte med lægen. HUSK, at meddele sekretærerne dette, så der enten kan blive sat ekstra tid af til dette, eller der kan gives flere tider.

UDEBLIVELSE FRA AFTALT KONSULTATION UDEN AFBUD:

det koster 150 kr. at udeblive fra aftalt konsultation uden afbud.

 

Blodprøvetagning:

Sygeplejerske Kirsten Bardram tager blodprøver, og der kan bestilles tid til dette  online, hos  Kirsten Bardram eller hos sekretærerne. Der kan kun bestilles tid til blodprøver, som er ordineret af lægerne.

I forbindelse med blodprøvetagning op til helligdage, skal man henvende sig til sekretærerne, idet der er andre afhentningstider af blodprøver.

Man kan  også  bestille tid til blodprøvetagning på Slagelse Sygehus, Biokemisk afdeling. Der kan  bestilles tid online eller telefonisk, hvis de tider, der er tilgængelige her i klinikken ikke kan passe.

Man kan bestille online tid på biokemisk afdeling   (laboratoriet) -> blodproevetid.dk .

Patienter, der skal have taget blodprøver, ordineret af sygehuset eller speciallæger, skal bestille tid til blodprøvetagning på klinisk biokemisk afdeling , idet klinikken ikke har kapacitet til at tage blodprøver fra andre.

Kommunikation via hjemmesiden

Under menupunktet “Kontakt klinikken” kan du bestille tid, forny recepter, modtage prøvesvar og skrive KORTE spørgsmål til lægerne. Vær opmærksom på at svartiden kan være nogle dage. Klik på menupunktet og opret dig som bruger. ALLE AKUTTE HENVENDELSER BEDES ANMODES OM TELEFONISK.

 

Lægevagten.

Efter lukketid samt i weekenden og på helligdage kan lægevagten kontaktes på tlf. 70 15 07 00. Du kan læse om fornuftig brug af lægevagten på www.laegevagten.dk

Nyheder i klinikken

Klinikken er blevet godkendt til at have uddannelseslæger.

Uddannelseslæger i klinikken  2022:

Den 01.02.2022 starter læge Niels Bjørn Dalsgaard.

Den 01.04.2022 starter læge Halil Köse.

 

Klinikken skal have medicinstuderende, som skal lære at indgå i det daglige praksisarbejdet.

I perioder vil der være uddannelseslæger eller medicinstuderende, og du vil måske blive spurgt om du vil ind til en uddannelseslæge eller en medicinstuderende.

Nærmere information gives ved kontakt til klinikken.

REJSEVACCINATIONER:

 Ved konsultation vedrørende vejledning i forbindelse med rejsevaccinationer opkræves 500 kr uanset om man bliver vaccineret eller ej. Ved efterfølgende vaccinationer opkræves 250 kr i vaccinationshonorar. Patienterne skal også betale for vaccinerne.

Drenge og HPV-vaccination:

fra den 1. september 2019 vil drenge, der bliver 12 år denne dag eller derefter, kunne blive HPV-vaccineret gratis til udgangen af 2021.

HPV-vaccination til  patienter, der ikke får den gratis, skal der betales et konsultationshonorar på 250,00 kr.

Sommerferie 2022

Læge Sonia Kabwa har ferie fra den 11.07.-22.07.2022 og fra den 17.08.-26.08.2022.

Læge Gülay Gürel har ferie fra den 25.07.-05.08.2022

Sygeplejerske Kirsten Barbrand har ferie fra den 01.07.- 22.07.2022

Sekretærerne Anne-Mette Jørgensen og Lone Jørgensen har på skift sommerferie, og det er i perioden fra 04.07. – 12.08.2022.

Læge Halil Köse har ferie fra den 20.06. -08.07.2022

Læge Niels Bjørn Dalsgaard har ferie fra den 11.07. -29.07.2022.  Niels Bjørn Dalsgaard er herefter færdig i klinikken.

 

 

Persondataforordningen træder i kraft  25. maj 2018.

PATIENT INFORMATION

Behandling af oplysninger

I forbindelse med vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler lægerne Kahlke og Kabwa  som dataansvarlig en række personoplysninger om dig. Dette er vi forpligtet til efter autorisationslovens kap. 6 og journalføringsbekendtgørelsen.

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan lægerne Kahlke og Kabwa behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger.

Helbredsoplysninger(f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests,røntgenbilleder,skanningsvar m.v.), seksuelle  forhold, race eller etnisk oprindelse samt religiøse forhold.

 

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

Vores undersøgelse, diagnostisk og behandling af dig

 • Udarbejdelse af lægeerklæringer
 • Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
 • Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller sygehuslaboratorier
 • Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter
 • Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
 • Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier
 • Afregningsformål
 • [indsæt andre formål, hvis relevant]
 • Overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.
  • Dokumentationspligt
  • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen
  • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer
  • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
  • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
  • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
  • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.
  • Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning

 

Frivillighed

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os. Konsekvensen af ikke at give os personoplysningerne vil være, at vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi i nogle tilfælde ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle dig.

Kilder

kap. 9.

I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. sygehuse eller ved opslag i elektroniske journalsystemer. Vi behandler de modtagende oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

 

Videregivelse af personoplysninger

Idet omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, diagnosticering eller behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 • Der videregives oplysninger til andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb.
 • Der videregives oplysninger til RKKP (kliniske kvalitetsdatabaser), Styrelsen for Patientsikkerhed, Sundhedsdatastyrelsen (medicin, vaccinationer, utilsigtede hændelser og dødsfald), politi og domstole, sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.
 • Du har som patient adgang til dine egne oplysninger (indsigtsret).
 • Ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil henvisningen er sendt.
 • Ved indberetning af laboratorieprøver videregives prøverne til sygehuslaboratorierne.
 • Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer.
 • Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets apoteker og Lægemiddelstyrelsen via FMK.
 • Ved indberetning til kliniske
 • I andre tilfælde videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber.
 • Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysningerDet juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:
  • Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).
  • Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt sundhedslovens kap.9
   • Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om almen praksissundhedslovens §60.
   • Medicinordinationer på recepter samt vaccinationer sendes via IT-tjenesten FMK efter reglerne i sundhedslovens § 157 og bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler særligt kap. 3.
   • Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i sundhedslovens §§ 195-196 og bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske kvalitetsdatabaser m.v. Data kan også videregives på baggrund af et konkret samtykke fra dig som patient.
   • Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a).
   • Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående samtykke efter reglerne i sundhedslovens § 43.
   • Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårørende reglerne i sundhedslovens § 45.
   • Tilbagekaldelse af samtykke. Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke. Brug af databehandlereDine personoplysninger behandles og opbevares hos vores databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra os. vores databehandlere er p.t.
    • XMO CMG (journalsystem
    • Systemhuse
    • Andre IT-leverandører
    • DAK-E (digitale forløbsplaner)
    • DMDD, Webreq og Webpatient (bestilling af laboratorieprøver og opbevaring af borgerens svar på spørgeskemaer)

     

    Opbevaringsperiode

    Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål.  Vi har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen § 15 pligt til at opbevare disse i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde hvor vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

   • Dine rettighederDu har – med lovens begrænsninger – visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”).I forhold til sletning er denne rettighed dog modificeret af journalføringsbekendtgørelsen, der i § 14 bestemmer, at der ikke må ske sletning i patientjournaler, men alene rettelse, tilføjelse.Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.KontaktHvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os på [kontaktoplysninger på klinikken].Adresseoplysninger på klinikken:Lægerne Kahlke og KabwaLanges Gård 12 1.th. DanmarkDato: 20-08.2018